Монтажа во пловни објекти

Монтажа за пловни објекти

Монтажата на озвучување на бродови и јахти се прави исклучиво по договор во Скопје, Охрид, Грција и Хрватска . За инсталации вон Скопје наплаќаме плус трошоци за престој и патни трошоци. За вон Македонија потребно е вадење на карнети за привремено изнесување на алат кои ги покрива инвеститорот.

Имаме искуство со над 100 инсталации.